Το τραπεζικό σύστημα: Από το σιωπηλό εμπόριο στην πολιτική της ανοικτής αγοράς και στη λειτουργία της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Ζιζή Σαλίμπα

Ζιζή Σαλίμπα

Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας – Εμπειρογνώμων

Οι άνθρωποι προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με αγαθά που δεν μπορούν να παράγουν οι ίδιοι. Η ανταλλαγή των προϊόντων τους με προϊόντα άλλων παραγωγών καλείται αντι-πραγματισμός. Με την ανάπτυξη των συναλλαγών και του εμπορίου οι οικονομίες οδηγήθηκαν στη χρησιμοποίηση προϊόντων που εξασφάλιζαν διαιρετότητα, σταθερότητα στην αξία και ευκολία στη χρήση.

Τα είδη χρήματος είναι τα εξής: Κέρμα-τα, Χαρτονομίσματα, Τραπεζικές Επιταγές, Πιστωτικές Κάρτες. Το Τραπεζικό σύστημα περιλαμβάνει τις Εμπορικές Τράπεζες και την Εκδοτική/Κεντρική Τράπεζα.

Οι βασικές λειτουργίες των Εμπορικών Τραπεζών είναι: Καταθέσεις (Όψεως, Ταμιευτηρίου και επί Προθεσμία), Χορήγηση ∆ανείων. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας μας.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα των 19 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Έχει ως στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ και, ως εκ τούτου, τη διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης του ενιαίου νομίσματος.

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση