Τα δημόσια οικονομικά: παρουσίαση, κατανόηση και εξοικείωση με τις λειτουργίες των οικονομικών του κράτους

Ζιζή Σαλίμπα

Ζιζή Σαλίμπα

Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας – Εμπειρογνώμων

Το κράτος αποτελεί μια ισχυρή συλλογική οντότητα, με κύρια επιδίωξη την επίτευξη και τη διατήρηση της οικονομικής ευημερίας και της κοινωνικής ισορροπίας. Οι κανόνες που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του κράτους είναι διαφορετικοί από εκείνους που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Το κράτος επιβάλλει το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή τους κανόνες που διέπουν την κοινωνική ζωή των πολιτών, την οικονομία και τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Η σχέση του πολίτη με το κράτος δεν είναι εθελοντική αλλά αναγκαστική, με την έννοια ότι δεν μπορεί να επιλέξει το ίδιο το πρόσωπο αν θα συνάψει σχέση.

Τα πολιτικά δικαιώματα αποτελούν τη βάση για την αξίωση συμμετοχής στα οφέλη της κοινωνίας. Τα πολιτικά δικαιώματα βασίζονται στην ίδια την ιδιότητα του πολίτη και μπορεί να επιδράσουν στη λειτουργία της οικονομίας: α) Με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, προς όφελος της κοινωνίας, ως συνόλου, β) Μικροοικονομικά, μεταβάλλοντας την κατανομή των παραγωγικών συντελεστών στις διάφορες παραγωγικές δραστηριότητας, γ) Μακροοικονομικά, με τη χρήση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, δ) Με τη μεταβολή/αναδιανομή του εισοδήματος και των πόρων μεταξύ πλούσιων και φτωχών, μεταξύ περιοχών και μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής ηλικίας, φύλου ή φυλής.

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση