Η Μεταπολίτευση του 1974 ως κομβική στιγμή στη νεώτερη ελληνική ιστορία

Τάσος Σακελλαρόπουλος

Τάσος Σακελλαρόπουλος

Ιστορικός, Υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη

Η Μεταπολίτευση του Ιουλίου 1974 ήταν η αφετηρία για την εγκατάσταση της Ελλάδας στο πλαίσιο των δυτικών κοινοβουλευτικών δημοκρατιών και η αρχή η οποία απελευθέρωσε τον δρόμο για μια πορεία εσωτερικής πολιτικής ειρήνης και ενός κοινωνικού και οικονομικού εκσυγχρονισμού.

Η Μεταπολίτευση, σε ευρύτερο πλαίσιο των ετών 1974 – 1981, αποτέλεσε την ιστορική περίοδο, εντός της οποίας λύθηκαν σοβαρά πολιτικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και αμβλύνθηκαν οι έντονες και οι σκληρές εμφύλιες εντάσεις.

Η μελέτη της περιόδου μας επιτρέπει να αντιληφθούμε την σταδιακή διαμόρφωση των συνθηκών της μετάβασης μαζί με την πορεία των βαθέων τομών και ανατροπών που αυτή επέφερε στην ευρύτερη λειτουργία της χώρας.

Η ιδιαίτερη μελέτη σχετικά με τις εξελίξεις της περιόδου στον στρατό, μας δίνει την δυνατότητα να προσεγγίσουμε την Μεταπολίτευση από το εσωτερικό ενός επίσημου συστήματος αξιών το οποίο κωδικοποίησε για πολλές δεκαετίες την λειτουργία του κράτους αλλά και της πατριωτικής ηθικής.

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση