Η οικονομική κρίση του 1929. Ερευνώντας το παρελθόν για το παρόν και το μέλλον

Μάνος Περάκης

Μάνος Περάκης

Διδάκτωρ Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 έχει αποτελέσει για ιστορικούς και οικονομολόγους μια από τις πιο «θερμές» θεματικές του επιστημονικού διαλόγου με διαφορετικές -μέχρι και αντικρουόμενες- προσεγγίσεις για τους παράγοντες εκδήλωσής της. Η διάλεξη αφορμάται από την συμπερίληψη της οικονομικής κρίσης στη διδακτέα ύλη των σχολικών εγχειριδίων της Γ ́ τάξης του Γυμνασίου (σ.111-117) και του Λυκείου (σ.104) και έχει διττό στόχο. Από τη μια μεριά αποσκοπεί στην παρουσίαση των σύγχρονων ερευνητικών προσεγγίσεων του φαινομένου και από την άλλη προτείνει ενδεικτικές μεθόδους διδασκαλίας που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου. Στα πλαίσια αυτά δίνεται έμφαση στις θεωρίες των κυκλικών διακυμάνσεων της οικονομικής δραστηριότητας και στους παράγοντες που οδήγησαν στην οικονομική κρίση μετά τον Α ́ Παγκόσμιο Πόλεμο, εντοπίζοντας τις αστάθειες που ο πόλεμος προκάλεσε στο παγκόσμιο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.

Συνέντευξη

Μαγνητοσκόπηση